fbpx

Ši Privatumo politika nustato ir paaiškina, kaip UAB Surdotechnika (toliau – Surdotechnika) renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys Surdotechnikoje, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą Surdotechnikoje.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, Jums kiekvieną kartą naudojantis / išreiškus ketinimą naudotis Surdotechnikos paslaugomis tiek klientų aptarnavimo padaliniuose, tiek Jums naršant Surdotechnikos interneto svetainėje www.surdotechnika.lt, skambinant klausos centro telefono numeriais ir kitais atvejais, kai tvarkomi Jūsų asmens duomenys, bus taikomos šioje Privatumo politikoje nurodytos sąlygos.

Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis Surdotechnika vadovaujasi:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;

 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

 • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsauga;

 • priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.

  Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

  Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis, pagal kurią galima Jus identifikuoti;

 • Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba kitoks sunaikinimas;

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

Surdotechnika tvarko žemiau išvardintų kategorijų asmens duomenis:

 • Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys;

 • Kontaktiniai duomenys, tokie kaip adresas, pašto kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

 • Duomenys, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis, tokie kaip duomenys, gauti pagal teismų, teisėsaugos institucijų, notarų, antstolių, advokatų, mokesčių administratoriaus paklausimus apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę, nepadengtus įsiskolinimus;

 • Duomenys, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis, tokie kaip elektroniniu paštu ir interneto svetainėje pateikti duomenys, srauto duomenys – interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / paslaugoms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija – Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė; užklausų terminai, kuriuos įvedate Surdotechnikos interneto svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje;

  Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

  Surdotechnika tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:

  • Asmens tapatybės nustatymas ir tikrinimas;

  • Sutartinių įsipareigojimų vykdymas;

  • Santykių palaikymas ir bendravimas su Jumis;

  • Konsultacijų teikimas ir Jūsų poreikių įvertinimas;

  • Darbuotojų ir praktikantų atrankos organizavimas ir vykdymas;

  • Tiesioginė rinkodara*.